پروګرامګري زدکړه
د کمپيټر تعريف
کمپيوټر هغه برېښنايي ماشين دى چې پروګرام منونکى وي او منطقي او رياضي اجراات تر سره کړي.
ويب ټکنالوژيانې
تړاو کاپي کاپي شو
په ويب کې درې پنسټيزې ټکنالوژيانې کاريږي.
دا دي: اچ ټي ام ال، سي اس اس، او جاواسکرپټ.

اچ ټي ام ال يوه ژبه ده چې هغه دا څرګندوي چې په يوه ويب پاڼه کې کوم توکي دي او چرته دي.
سي اس اس بيا دا توکو ته چې اچ ټي ام ال ښودلي رنګارنګ شکلونه ورکوي. لکه د متن رنګ يا کچه. دا ډول شکليز تغيرونه په سي اس اس کې ترسره کيږي.
جاواسکرپټ يوه پروګرام ليکلو ژبه ده چې هغه په هغه موږ کولاى شو په ويب توکو باندې رقم رقم کړنې ترسره کړو. لکه چې کله يوه تڼۍ ووهل شي او بيا يو څه وشي. دا ډول کار بيا جاواسکرپټ کولى شي.

اچ ټي ام ال د پروګرام ليکلو ژبه نده ځکه چې په هغه کې دا ډول کارونه نه کېږي.