پروګرامګري زدکړه
د کمپيټر تعريف
کمپيوټر هغه برېښنايي ماشين دى چې پروګرام منونکى وي او منطقي او رياضي اجراات تر سره کړي.
په پروګرامګري کې "فرېم ورک" څه ته وايي؟
تړاو کاپي کاپي شو
په پروګرامګري کې "فرېم ورک" څه ته وايي؟

فرېم ورک په انګرېزي کې د "کار کولو چوکاټ" مانا ورکي.

فرېم ورک د يو اپ يا پروګرام په يوه ژبه جوړولو کې مرسته کوي. هر فرېم ورک خپلې کړنلارې لري چې څنګه يو کار وشي.

ښه فرېم ورک وخت بچوي او کوډ له خونديتوب ستونزو نه ساتي.

که فرېم ورک ونه کارول شي، نو پروګرامر مجبور کېږي چې خپل فرېم ورک جوړ کړي او دا ډېر ګران کار دى.