پروګرامګري زدکړه
د کمپيټر تعريف
کمپيوټر هغه برېښنايي ماشين دى چې پروګرام منونکى وي او منطقي او رياضي اجراات تر سره کړي.
د پټنومونو (پاسورډ) ساتل
تړاو کاپي کاپي شو
اوس هر کس ډېر زيات حسابونه او پټنومونه لري چې بايد خوندي وساتل شي.

په ساده متن لاسوند کې ساتل يې ناخوندي دي.

بايد د پټنوم ساتلو پر پروګرام کې وساتل شي چې هغه ستا ټول پټنومونه انکرپټ کړي او يا يې بايد خپله انکرپټ کړې.

که پټنومونه دې انکرپټ نه وي نو که څوک هم ستا کمپيوټر ته دننه شي نو هغه کس به ستا ټول پټنومونه غلا کړي او بيا يې کارواى شي چې ستا حسابونو ته ننوځي.