پروګرامګري زدکړه
د کمپيټر تعريف
کمپيوټر هغه برېښنايي ماشين دى چې پروګرام منونکى وي او منطقي او رياضي اجراات تر سره کړي.
لوپ څه ته وايي؟
تړاو کاپي کاپي شو
لوپ يو څو خته کوډ ده چې هغه ډېر ځلې چلېږي.

کله چې غواړئ چې يو ډول کار ډېر ځلې وشي نو تاسو بايد لوپ وکاروئ.

د بېلګې په توګه، که غواړئ د يو نه تر سلو پورې شمېرې په پردې باندې وښيئ، نو د دې کار دوه تريقې دي.

1. يو خت کوډ سل ځلې وليکه
2. يو خت کوډ په لوپ کې واچوه او هغه لوپ ته ووايه چې سل ځلې وچلېږه

دويم تريقه ځکه سمه ده ځکه چې ستاسو وخت بچت کوي او د تېروتنو چانس کموي.